P-058 CONNECTORS Προβολή μεγαλύτερου

P-058

BNC MALE CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

0,30 € χ. Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

ÓõíäÝóôå DVR Þ êÜìåñá åýêïëá êáé ãñÞãïñá ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåßôå åéäéêÜ åñãáëåßá - êïëëçôÞñéá óå ïôéäÞðïôå ôýðï êáëùäßïõ. Ç åãêáôÜóôáóç ãßíåôáé ðáé÷íéäÜêé!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

CONNECTOR 1 RF CONNECTORS
CONNECTOR 2 BNC CONNECTORS

30 προϊόντα στην ίδια κατηγορία

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης: