P-058

BNC MALE CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

0,30 € tax excl.

More info

ÓõíäÝóôå DVR Þ êÜìåñá åýêïëá êáé ãñÞãïñá ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåßôå åéäéêÜ åñãáëåßá - êïëëçôÞñéá óå ïôéäÞðïôå ôýðï êáëùäßïõ. Ç åãêáôÜóôáóç ãßíåôáé ðáé÷íéäÜêé!

Data sheet

CONNECTOR 1 RF CONNECTORS
CONNECTOR 2 BNC CONNECTORS

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought: