P-058 Преглед отблизо

P-058

BNC MALE CONNECTOR ΜΕ ΚΛΕΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

0,30 € без ДДС

Повече информация

ÓõíäÝóôå DVR Þ êÜìåñá åýêïëá êáé ãñÞãïñá ÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåßôå åéäéêÜ åñãáëåßá - êïëëçôÞñéá óå ïôéäÞðïôå ôýðï êáëùäßïõ. Ç åãêáôÜóôáóç ãßíåôáé ðáé÷íéäÜêé!

Техническо описание

CONNECTOR 1 RF CONNECTORS
CONNECTOR 2 BNC CONNECTORS

В следната категория има още 30 продукта:

Потребители, които купиха този продукт, купиха също: