TD-U443 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Προβολή μεγαλύτερου

TD-U443

ΚΕΦΑΛΗ ΠΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΑΝΗ - ΚΟΡΝΑ ΒΙΔΩΤΗ ΜΕ ΠΑΣΟ

28,00 € χ. Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

TD-U443 TITANIUM DRIVER
  • Áíôßóôáóç: 8Ù
  • Ìå äéÜöñáãìá áðü ôéôÜíéï
  • 200W max
  • Ðçíßï 1,75"
  • ÌáãíÞôç 30 ïõããéþí
  • Áðüêñéóç óõ÷íüôçôïò: 1500-20.000 Hz
  • 103dB/w/m

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

30 προϊόντα στην ίδια κατηγορία