This product is no longer in stock

CCTV CABLE 2


ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ & 2X RG59 (ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ)

0,60 € tax incl.

More info

Áðïôåëåßôáé áðü êáëþäéï ïìïáîïíéêü èùñáêéóìÝíï RG59 êáé äýï êáëþäéá ðÜ÷ïõò 0,50 ÷éëéïóôþí êáé êáëþäéï audio

12 other products in the same category: