46030 Преглед отблизо

46030

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ 230V ΜΕ 2 ΛΑΜΠΕΣ UVA TUBE 4W ΓΙΑ ΧΩΡΟ 30τμ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

15,00 € без ДДС

Повече информация

  • ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÅÍÔÏÌÏÊÔÏÍÏ
  • ÔÁÓÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: 230V 50HZ
  • ÔÁÓÇ ÐËÅÃÌÁÔÏÓ: 800V - 1000V
  • 2 ËÁÌÐÅÓ UVA TUBE 4W
  • ÊÁËÕÐÔÅÉ ×ÙÑÏ 30ôì
  • ÃÉÁ ÌÕÃÅÓ, ÊÏÕÍÏÕÐÉÁ ÊÁÉ ÁËËÁ ÅÍÔÏÌÁ
  • ÖÏÑÇÔÏ ÊÁÉ ÅÕ×ÑÇÓÔÏ
  • ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (LxWxH): 230x105x225mm

В следната категория има още 28 продукта: