KEY FINDER QF-315

ΦΑΚΟΣ ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ 1 LED ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

1,20 € без ДДС

Повече информация

BXL-KF 10,
ανιχνευτησ κλειδιων με σφυριγμα

Ìðñåëüê êëåéäéþí ìå óýóôçìá åíôïðéóìïý

Óöõñßîôå ìßá öïñÜ êáé ôï ìðñåëüê èá áñ÷ßóåé íá ÷ôõðÜåé ìÝ÷ñé íá âñåßôå ôá êëåéäéÜ óáò. Ìå åíóùìáôùìÝíç ëõ÷íßá LED ãéá íá âñåßôå ôçí êëåéäáñüôñõðá.

Ðåñéå÷üìåíá óõóêåõáóßáò:
- 1x áíé÷íåõôÞò êëåéäéþí
- 2x ìðáôáñßåò LR41

В следната категория има още 30 продукта:

Потребители, които купиха този продукт, купиха също: