T10 13led

ΣΕΤ 2 ΛΑΜΠΕΣ 13 LED ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ T10 ΓΙΑ ΦΩΤΑ ΘΕΣΗΣ ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ

4,50 € tax excl.

More info

Ô10 / 194 / T-10 / 147 / 152 / 158 / 159 / 161 / 168 / 184 / 192 / 193 / 194 / #194 / 259 / 280 / 285 / 447 / 464 / 555 / 655 / 656 / 657 / 1250 / 1251 / 1252 / 2450 / 2652 / 2921 / 2825 / 12256 / 12961 / 2521 / 2525 / W5W

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï ëáìðôÞñáò ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ðåñéÝ÷åé êÜðïéïí áðü ôïõò ðáñáðÜíù áñéèìïýò ôüôå âñßóêåóôå óôïí óùóôü ëáìðôÞñá áíôéêáôÜóôáóçò LED.

  • 13 SMD LEDs,5050 chip
  • Fit for socket: T10, 501, W5W, 194
  • Dimension: W11mm x L18mm
  • Light color: white
  • Voltage: DC 12V

Data sheet

CAR LED LAMP T10 LED

30 other products in the same category:

Customers who bought this product also bought: